Vedtekter for Norsk Travamatørforening

§ 1
Sentralforening

Norsk Travamatørforening er en nasjonal forening og kan innlemme distriktsvise lag og foreninger.

§ 2
Formål

Formålet er å arbeide for norsk amatører innen sulky og travridningssport.
Foreningen skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal ivareta og løse de oppgaver som medlemmene til enhver tid ønsker / fremmer innenfor rammen av DNT´s lover. Foreningen skal dessuten følge opp vedtak, pålegg og reguleringer som er fattet av DNT.


§ 3
Omfang

 bedrive opplæring og informasjon for Norges sulky/travritt amatører
 samarbeide med andre travorganisasjoner om sportens utvikling og representere Norges trav/travritt amatører.
 arbeide for nasjonalt og internasjonalt sulky/travritt amatørutveksling
 arbeide for at det i tilfredstillende grad finnes startmuligheter for Norske sulky/travritt amatører på alle landets baner.
 arbeide for aktivering og nyrekruttering til sporten av travinteresserte, som i amatørform vil drive travsport


§ 4
Medlemskap

Alle som har/har hatt amatør trene/kjøre/travritt lisens og ikke innehar annen lisenstype, kan opptas som medlemmer.
I tillegg kan alle amatør -oppdrettere og -hesteiere opptas som medlemmer. Utover dette kan alle som ønsker det tas opp som støttemedlemmer.

Medlemskapet opphører automatisk hvis kontingenten ikke er betalt på 2 år.

Styret har rett til å ekskludere et medlem som overtrer foreningens lover og øvrige bestemmelser ,eller som styret finner uskikket til å være medlem, slik som ved, fysisk eller i presse/sosiale medier fremsette nedsettende omtale /kritikk til NTAF, styret eller dets medlemmer.
Ekskludering gir medlemmet 3 års utelukkelse ifra deltagelse i alt NTAF arrangerer. Medlemmet kan tidligst søke om nytt opptak i NTAF ved fysisk å møte styret 12mnd ifra ilagt utelukkelse.
Styret kan da fri medlemmet ifra utelukkelsen eller ilegge utelukkelse for alltid.

§ 5
Inntekter

1. Medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet
2. Bidrag fra DNT.
3. Inntekter av andre arrangement
4. Sponsorinntekter


§ 6
Styret

Styret som velges av årsmøtet skal bestå av 5 medlemmer. Deres funksjonstid er 2 år, idet det hvert år utgår 2/3 medlemmer. Minimum 1 representant fra sulky og 1 fra travrittrytterne.
Varamenn velges for ett år.
Leder og kasserer velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen.
Innen styret velges nestleder og sekretær.
Styret utfører sine oppgaver etter lovene og retningslinjer opptrukket av årsmøtet.


§ 7
Styremøter

Styret innkalles av lederen når denne finner det nødvendig eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved lik stemmegivning avgjør leders stemme.
.
.
§ 8
Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned og annonseres i TGN med minst 7 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet eller drøftet på årsmøtet skal være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet. Innkalling/saksliste sendes ut til medlemmene senest 3 uker før årsmøte.
§ 9

Årsmøtet skal behandle:

1. Leder åpner møtet.
2. Valg av dirigent.
3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
4. Opptelling av stemmeberettigede.
5. Styrets årsberetning
6. Revidert regnskap
7. Årsmøtes godkjenning av styrets beretning og regnskap
8. Fastsettelse av neste års medlemskontingent
Eget punkt Fastettelse av styrehonorar
9. Valg
3 styremedlemmer
. Leder for ett år
Kasserer for ett år
2 varamenn til styret for ett år
Revisor m/varamann for ett år
Valgkomité for ett år

Det kan ikke treffes bindende beslutninger i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.
Valg av leder skal avgjøres ved kvalifisert flertall. Andre årsmøte saker, unntatt lovendring, avgjøres ved stemmeflertall. Er det ved valg likt antall stemmer på flere kandidater, foretas ny avstemning mellom disse. Ved likt stemmetall her, avgjøres valget ved loddtrekning.
Ved valg kan det kreves skriftlig avstemning. Det stemmes kun ved direkte fremmøte.
Ved alle avstemninger betraktes blanke stemmer som ikke avgitt.

10. Behandling av saker fremmet av styret
11. Behandling av saker innkommet til styret innen den fastsatte frist
12. Godkjenning av statutter for uttak til mesterskap og cuper
13. Avslutning


§ 10

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det påkrevet eller når 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Innkalling foretas som bestemt i § 8 for ordinært årsmøte. Varslet kan om nødvendig forkortes til 1 uke.
På ekstraordinært årsmøte behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen.


§ 11

Lovendring

Endring av lovene kan kun foretas av ordinært årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 12

Stemmerett

På generalforsamlingen har valgt representant fra de medlemmer som er tilsluttet i henhold til lovens §4 stemmerett. Ny innmeldte medlemmer får stemmerett og kan velges til tillitsverv etter å ha vært medlem i foreningen minimum 6 måneder. Utmeldelse må skje skriftlig.
For å inneha stemmeretten på årsmøtet, må vedkommende medlem ha betalt kontingenten for beretningsåret.
Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og alle valg relatert til styret selv.
Ingen kan avgi stemme ved fullmakt til annen stemmeberettiget.
Hver av de stemmeberettigede har en stemme.


§ 13

Oppløsning

Lagets oppløsning kan kun skje når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede fremsetter forslag derom i lovlig tid til et ordinært årsmøte.
Hvis forslaget blir vedtatt med minst 2/3 av de avgitte stemmer, skal saken behandles på nytt på neste ordinære årsmøte og avgjøres endelig der med minst 2/3 av de avgitte stemmer.